Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, al dan niet onder bijlevering van goederen en/of materialen.
 2. opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld onder lid 3 van dit artikel heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 3. opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. werkzaamheden: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
 6. overeenkomst: een door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte.

Artikel 2 algemeen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer en zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met onderhavige algemene voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3 aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 2. Een aanbieding dan wel offerte wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen veertien dagen is aanvaard.
 3. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

Artikel 4 opdrachten en overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, door bemiddeling van medewerkers van de opdrachtnemer dan wel derden waarvan de opdrachtnemer zich bedient, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn gesloten.
 2. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, danwel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
 3. Voor mondelinge, telefonische en digitale (E-mail) opdrachten of aanpassingen aanvaardt de opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer is alsdan tussen partijen bindend.
 4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de overeenkomst, de inhoud en uitvoering daarvan indien deze hun oorzaak vinden in een ontbrekende, onjuiste of onvolledige interne afstemming daarvan bij de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technische middel zoals transmissiemedia.
 6. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave, bijvoorbeeld magazine, nieuwsbrief of photo library, geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Beëindiging is slechts mogelijk door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar, indien het een periodieke uitgave betreft die driemaal per jaar of vaker verschijnt, en 6 maanden indien de uitgave minder vaak verschijnt.

Artikel 5 aanpassingen

 1. Door de opdrachtgever na diens bedoelde goedkeuring verlangde aanpassingen zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd minimale aanpassingen -ter beoordeling van opdrachtnemer en passend binnen de opdracht- zonder expliciete toestemming van opdrachtgever door te voeren.
 3. Aanpassingen -hetgeen ter beoordeling van opdrachtnemer staat- in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Aanpassingen binnen een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen leveringstijd door de opdrachtnemer buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 6 annuleringen en ontbindingen

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.
 5. Als de opdrachtnemer de ontbinding heeft ingeroepen is zijn vordering, vermeerderd met de rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
 6. Annulering door de opdrachtgever van een door de opdrachtnemer geaccepteerde order is alleen dan geldig indien dit bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan opdrachtnemer geschiedt en de annulering door opdrachtnemer voor akkoord wordt verklaard.
 7. Nadat de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de annulering is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden dan wel nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van opdrachtnemer. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd een extra bedrag, gelijk aan 15% van het te factureren bedrag, als boete, in rekening te brengen.
 8. Indien opdrachtgever een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende levertermijn, geldt het in lid 1 van dit artikel bepaalde onverkort met dien verstande, dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom verhoogd met rente en alle kosten van opslag en verder dezerzijds te maken kosten heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

Artikel 7 prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de opdrachtnemer vermeld in euro’s.
 3. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de opdrachtnemer exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, verpakkings-, porto- en onvoorziene kosten.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijzen (jaarlijks) te verhogen.
 6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 8 betaling

 1. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
 2. De factuurdatum is bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn.
 3. Deelfacturering alsmede facturering op voorschotbasis is te allen tijde mogelijk, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
 4. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zodanig dat de gelden binnen die termijn door opdrachtnemer zijn ontvangen. De op de bank/giroafschriften van opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 5. Verrekening is nimmer toegestaan.
 6. Het afgeven van wissels, cheques en dergelijke documenten geldt niet als betaling, zolang de verschuldigde bedragen niet onherroepelijk in bezit van opdrachtnemer zijn.
 7. De opdrachtnemer is ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd om voor de volledige uitvoering voldoende zekerheid te verlangen en MAG WEG middels een door hem geakkordeerde bankgarantie van de opdrachtgever. Indien deze zekerheid niet kan worden gegeven is de opdrachtnemer gerechtigd de afwerking van de opdracht te staken.
 8. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever 1,5% rente per maand verschuldigd over het factuurbedrag inclusief BTW, zonder dat vooraf een sommatie of ingebrekestelling vereist is. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand gerekend. De vertragingsrente gaat in op de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.
 9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen. De kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,00 bedragen, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 10. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 9 levering/leveringstermijn

 1. Levering geschiedt ter plaatse waar de opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het bedrijf van de opdrachtnemer. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf, het magazijn of een andere opslagplaats van opdrachtnemer verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door opdrachtnemer, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
 3. De opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering en is in verzuim indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de opdrachtnemer bij deze of bij overeengekomen derde ophaalt of weigert deze in ontvangst te nemen.
 5. De opdrachtnemer is niet gehouden te leveren zaken op te slaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Indien opslag is overeengekomen geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. De opdrachtnemer zal ernaar streven de levering te laten geschieden binnen de normale daarvoor geldende termijn, alsook binnen de door opdrachtnemer opgegeven termijn.
 7. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, zulks in afwijking van hetgeen in de orderbevestiging is opgenomen, kan de opdrachtnemer het daartoe te verrichten overwerk en de eventueel gemaakte extra kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 8. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn, tenzij anders en dan uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 9. Niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.
 10. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken dan wel de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle terstond uit te oefenen na mededeling van opdrachtnemer dat goederen ter beschikking van opdrachtgever staan. 

Artikel 10 transport/risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan opdrachtnemer is verstrekt, door opdrachtnemer bepaald, zonder dat opdrachtnemer daarvoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11 gebreken

 1. Reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of diensten en/of de levering van materialen en/of goederen en/of materialen dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd kunnen worden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
 2. Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 3. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.
 4. Indien een klacht omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten en/of de levering van goederen en/of materialen niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 6. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer en kan die verplichtingen ook niet opschorten, alles tenzij in een aanhangige procedure een beroep op opschorting wordt gedaan en dan slechts totdat in die procedure uitspraak is gedaan, dan wel het geschil in der minne tot een einde is gekomen. 

Artikel 12 controles en afwijkingen

 1. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever zet-, druk- of andere proeven doet toekomen is de opdrachtgever gehouden deze te controleren en eventueel te corrigeren. De proeven dienen met de nodige spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de opdrachtnemer te worden teruggezonden.
 2. Opdrachtnemer hanteert voor elke opdracht één correctieronde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Indien de opdrachtgever zelf om een proef verzoekt dan worden naast de overeengekomen prijs de extra kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 5. Afwijkingen tussen het geleverde werk en eerdere, identieke of vergelijkbare werken alsmede tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef zijn geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen van geringe betekenis zijn afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben.
 6. Opdrachtnemer zal er zich, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, voor inspannen om de overeengekomen aantallen zo nauwkeurig mogelijk te realiseren. Indien er sprake is van afwijking van geringe betekenis, dan kan opdrachtnemer daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 13 retentierecht

Wanneer de opdrachtnemer goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is de opdrachtnemer gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle openstaande factuurbedragen en van alle kosten die de opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft verschaft. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 14 aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld is opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, enzovoort aan roerend en/of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill van het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever en/of derden. Voorzover de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derde(n), zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van handelen of nalaten van deze derde(n) ook niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.
 2. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen die uit eventuele toerekenbare tekortkoming, zal nimmer meer bedragen dan het netto factuurbedrag, exclusief porti, terzake van de verrichte leveranties en/of diensten waaruit de eventuele schade is ontstaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover de aansprakelijkheidsassuradeuren van opdrachtnemer geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan opdrachtgever en/of aan derden.
 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en indien de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatieuitingen en andere materialen die aan hem zijn voorgelegd, alsmede ter zake van directe en indirecte gevolgen uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en onjuistheden die worden gesignaleerd na goedkeuring door opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid voor aanpassingen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4.

Artikel 15 overmacht

 1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden en met het recht betaling te vorderen terzake van wel uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoer-rechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 3. Tekortkomingen van een opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst dan wel enige rechtshandeling kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Overmachtsituaties worden steeds aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 4. Bij overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dat zulks weer mogelijk is, op welk moment de opdrachtnemer ook gerechtigd is eventuele prijswijzigingen door te berekenen. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen naar rato van hetgeen reeds door opdrachtnemer aantoonbaar is gepresteerd.

Artikel 16 (intellectueel) eigendom

 1. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de rechten van intellectueel eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht en/of het merkenrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, concepten, stramienen, modellen, rekeningen, berekeningen, adviezen, rapporten en ontwerpen, software en verdere omschrijvingen.
 2. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het lid 1 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren, tenzij anders overeengekomen. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer deze zaken bewaart, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar, gerekend vanaf de dag van (af)levering, en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer gebruik te maken of te laten maken van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder - doch niet beperkt tot - het maken van reproducties.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectueel eigendom, terzake van door de opdrachtgever bij opdrachtnemer in uitvoering gegeven opdracht.
 5. De opdrachtgever zal iedere inbreuk op auteursrechten van opdrachtnemer onmiddellijk aan opdrachtnemer melden en zal haar bijstaan in het beschermen van haar auteursrechten.
 6. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen -waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectueel eigendom- de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan.
 7. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is terzake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 8. Bij het verlenen van toestemming voor additioneel gebruik, waartoe opdrachtnemer niet is verplicht, is opdrachtnemer gerechtigd voorwaarden van financiële of andere aard te stellen.
 9. Het gebruik van door opdrachtnemer aangeleverde voorontwerpen, voorschetsen, concepten, en dergelijke door opdrachtgever en/of derden is onder alle omstandigheden niet toegestaan, zulks op straffe van een direct opeisbare boete, zonder dat ingebrekestelling nodig is, van € 5.000,00 voor elke overtreding, respectievelijk voor iedere dag of een gedeelte ervan dat een dergelijke overtreding voortduurt.
 10. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 11. De aard en kwaliteit van verveelvoudiging van werken door opdrachtnemer geleverd, waaronder in het bijzonder begrepen art work, ontwerpen, illustraties, fotografie en tekst, is onderworpen aan de goedkeuring van de opdrachtnemer.
 12. De opdrachtnemer is gerechtigd ongebruikte of niet-aanvaarde teksten en/of ontwerpen te gebruiken voor andere opdrachtgevers.
 13. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 17 restanten

Zonder nadere instructie van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht restanten en andere materialen, na volledige afhandeling van de opdracht, met inachtneming van een termijn van twee weken, aan de opdrachtgever te retourneren. De kosten daarvan alsmede van de verpakking zijn voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 18 overdracht en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 19 toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.